GunDistat ศูนย์รวมปืน จำหน่ายปืน จองปืนสวัสดิการ ให้คำปรึกษา ข้อมูลปืน

Hotline : 061-532-7700

ขั้นตอนและใบสั่งจองอาวุธปืนสวัสดิการ
  แบบคำขอเข้าร่วมโครงการ PDF Download Button1
  ใบสั่งจองอาวุธปืน กรมการปกครอง PDF Download Button1
  โบรชัวร์ PDF Download Button1
เอกสารและขั้นตอนการขอใบอนุญาตปืน  
  คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขออนุญาตรับโอนอาวุธปืน (ซื้อต่อจากบุคคลอื่น) PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอรับโอนมรดกอาวุธปืน (เจ้าของปืนเสียชีวิต) PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอแจ้งการย้ายอาวุธปืน PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอคัดสำเนาใบอนุญาต PDF Download Button1
  อัตราค่าธรรมเนียมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอออกใบแทนใบอนุญาต PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต (แบบ ป.3) ตอนที่ 3 (ปืนสวัสดิการ) PDF Download Button1
  เอกสารประกอบคำขอสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต (แบบ ป.4) PDF Download Button1
แบบฟอร์มต่างๆ งานอาวุธปืน
  แบบ ป.1 (แบบคำขออนุญาตทั่วไป) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอซื้อ) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอรับโอน) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอรับโอนมรดก) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอแก้ไขรายการในใบอนุญาต (แบบ ป.4)) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอแก้ไขรายการอาวุธปืนในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต ป.4) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอออกใบแทน ป.4) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอสลักหลังตัดโอนใบอนุญาต แบบ ป.3 ตอนที่ 3 (อาวุธปืนสวัสดิการ)) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอแจ้งย้ายอาวุธปืน (ย้ายออกนอกท้องที่ กทม.)) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอแจ้งย้ายอาวุธปืน (ย้ายเข้าท้องที่ กทม.)) PDF Download Button1
  แบบ ป.1 (ขอแจ้งย้ายอาวุธปืน (ย้ายภายในท้องที่ กทม.)) PDF Download Button1
  ขอใบคู่มือประจำปืน PDF Download Button1
  บันทึกการแสดงเจตนาจัดการทรัพย์มรดกของผู้จัดการมรดก PDF Download Button1
  บันทึกการแบ่งปันทรัพย์มรดกของทายาท PDF Download Button1
  หนังสือมอบอำนาจ PDF Download Button1
  หนังสือรับรองความประพฤติ PDF Download Button1
  ประเด็นการขอมีและใช้อาวุธปืนเพื่อการแข่งขันกีฬา PDF Download Button1
  บันทึกปากคำผู้ยื่นคำขอ PDF Download Button1

ข่าวประชาสัมพันธ์